Yargıtay 11. HD., 01.03.2022 tarih ve 2021/7259 E. 2022/1368 K.

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi’nce bozmaya uyularak davanın reddine-kabulüne dair verilen 29.06.2021 tarih ve 2021/634 E. – 2021/1144 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin 2009 yılından bu yana “www.eurornobilya.com”, “www.alkapida.com” web siteleri ile Almanya, Norveç, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi toplam 29 ülkede faaliyet gösterdiğini, “alkapida.com” markasını 13.12.2011 tarihinde 22 ülkede adına tescil ettirerek sektörde kullanarak bilinir hale getirdiğini, Türkiye’de ise Alkapıda Teknoloji Pazarlama Elektronik Ticaret Ltd. Şti. adıyla 19.06.2012 tarihinden itibaren ticaret siciline kayıtlı olarak faaliyet gösterdiğini, davalının kötüniyetle “alkapida.com.tr” markasını ve alan adını kendi adına tescil ettirerek, hem markayı hem de alan adını müvekkiline satmaya çalıştığını ileri sürerek, davalı markasının terkinine ve sicilden silinmesine, “alkapida.com.tr” alan adının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı-karşı davacı vekili, “www.alkapıda.com.tr” markasının 25.04.2013 tarihinde müvekkili adına tescil edildiğini, davacı-karşı davalının tescile itiraz etmediğini, markanın tescil tarihinde, davacı-karşı davalı şirketin henüz ticaret sicilinde kaydının olmadığını, müvekkilinin henüz ticari hayatta olmayan bir şirketin var olmayan tanınmışlığını bilmesinin beklenemeyeceğini, davacı-karşı davalının, 03.12.2011 tarihinde, müvekkili adına tescilli alan adını uygun bir ücret karşılığı satın almak istediğini, bu mailin davacı-karşı davalının müvekkilini gerçek hak sahibi olarak kabul ettiğini gösterdiğini savunarak, asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile davacı-karşı davalının haksız ve tescilsiz olarak www.alkapıda.com.tr adresi ile ticaret yapması karşısında davacı-karşı davalının tecavüzünün tespitini, davacı-karşı davalı şirketin sicil adresinde bulunan “Alkapıda” ibaresinin sicilden terkinine ve “www.alkapıda.com” adresine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesi, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davalının marka başvuru tarihi olan 16.11.2011 tarihinden evvel tanıtıcı reklam yayınlanması amacıyla reklam ücreti ödendiğini gösteren faturalar olmakla birlikte bu faturaların uyuşmazlık dışı “STP MEDİA” şirketine kesildiği ve bu faturaların reklamlarda “www.alkapida.com” ibaresinin kullanıldığına ilişkin herhangi bir bilgi içermediği, uluslararası marka tescillerinin başvuru tarihi olan 13.12.2011 tarihinin de, hükümsüzlük talebine konu markanın başvuru tarihi olan 16.11.2011’den sonra olduğu, her ne kadar davacı sitesinin de yönlendirildiği www.alkapida.com sitesi, hükümsüzlüğe konu markanın başvuru tarihînden evvel 18.10.2010 tarihinde tescil edilmiş ise de salt bu tescilden hareketle davacının Türkiye’de gerçek hak sahibi olduğunun kabul edilemeyeceği, davacının www.alkapida.com markasını Türkiye’de davalıdan önce tescil ettirdiği veya tescilli olmasa bile Türkiye’de ilgili sektörde herkes tarafından bilindiğini ispatlayan delil bulunmadığı, davalının markayı kötüniyetle tescil ettirmediği, davalı markasının hükümsüzlük koşullarının gerçekleşmediği, davacının www.alkapida.com.tr biçimindeki alan adını kullanımının davalının marka tescil tarihinden sonra 08.07.2014 tarihinde başladığı, böylesi bir alan adı kullanımının ise davalı adına 2011/94060 sayı ile tescilli “alkapida.com.tr” markasından doğan haklara tecavüz ettiği ve söz konusu alan adı kullanımının yasaklanması gerektiği, davacının “Alkapıda Teknoloji Pazarlama Elektronik Ticaret Ltd. Şti.” şeklindeki kullanımının ise, “alkapıda” ibaresinin farklı bir hukuki müessese olan ticaret unvanı içinde kullanılıyor olması sebebiyle söz konusu kullanımların davalı adına 2011/94060 sayı ile tescilli “alkapida.com.tr” markasından doğan haklara tecavüz etmediği ve yasaklanması gerekmediği gerekçesiyle, asıl davanın sübut bulmaması nedeniyle reddine, karşı dava yönünden, karşı davalının “Alkapıda Teknoloji Pazarlama Elektronik Tic. Ltd. Şti.” şeklindeki kullanımında yer alan “Alkapıda” ibaresi nedeniyle davalı adına 2011/94060 sayı ile tescilli “alkapıda.com.tr” markasından doğan haklara tecavüz etmediğinin tespitine, karşı davalının “www.alkapıda.com.tr” biçimindeki alan adı kullanımı açısından ise, karşı davacı adına 2011/94060 sayı ile tescilli “alkapıda.com.tr” markasından doğan haklara tecavüz ettiğinin tespiti ile “www.alkapıda.com” adresine erişimin engellenmesine karar verilmiştir.

İstinaf Mahkemesince iddia, savunma, uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, marka başvuru tarihinden önce davacının önceye dayalı gerçek hak sahipliği bulunduğu gerekçesiyle davalı-karşı davacı vekilinin istinaf başvurusunun reddine, davacı-karşı davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesinin kararının kaldırılmasına, asıl davanın kabulü ile; 2011/94060 tescil numaralı “alkapıda.com.tr” ibareli markanın sicilden terkinine, “alkapıda.com.tr” alan adının iptaline, karşı dava yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, Bölge Adliye Mahkemesince HMK’nin 373/3. maddesi uyarınca uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı-karşı davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

2- Asıl dava, davalı adına 35. sınıfta tescilli 2011/94060 sayılı “alkapıda.com.tr” markasının hükümsüzlüğüne ve davalı adına tesis edilen “www.alkapida.com.tr” alan adının terkinine; karşı dava ise, davacı şirketin ticaret ünvanındaki “alkapıda” ibaresinin terkini ve davacı adına tesis edilen “www.alkapida.com” alan adına erişimin engellenmesine ilişkindir. Bölge Adliye Mahkemesince İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılarak asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiştir. Asıl ve karşı davalar birbirinden ayrı bağımsız davalar olup yargılama safhalarının müşterek cereyan etmesi davaların birbirlerinin içerisinde erimesine, tek bir davaya dönüşmesine gibi bir duruma sebebiyet vermekte olup asıl ve karşı davaların bağımsız kimliklerini koruması, nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesince asıl davanın kabulü ve karşı davanın reddi kararı göz önünde bulundurularak ayrı ayrı iki vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken hüküm kısmında hangi dava yönünden verildiği anlaşılamayan tek bir vekalet ücretine hükmedilmiş olması doğru görülmemiş, kararın bu yönden davacı-karşı davalı vekili yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı-karşı davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı vekilinin temyiz istemlerinin kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA, HMK’nın 373/2. maddesi uyarınca dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacı-karşı davalıya iadesine, aşağıda yazılı bakiye 102,10 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı-karşı davacıdan alınmasına, 01/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.