T.C. İSTANBUL 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 

HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2023/746

KARAR NO : 2023/2829 KARAR TARİHİ : 08/11/2023 

TÜRK MİLLETİ ADINA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

DAVANIN KONUSU : Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi 

Taraflar arasındaki davada Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi ile Bakırköy 

Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:


K A R A R 

Dava, arabuluculuk neticesi varılan anlaşmaya icra edilebilirlik şerhi verilmesi istemine ilişkindir. 

Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesince, “…6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’ nun 18/2 maddesine göre; dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebileceği, arabulucunun Bakırköy adliyesi yargı çevresi içinde görev yaptığı” denilmek suretiyle yetkisizlik kararı verilmiştir. 

Bakırköy 13. Sulh Hukuk Mahkemesince, “Talebin arabuluculuk sonucunda varılan anlaşmaya icra edilebilirlik şerhi verilmesine ilişkin olduğu, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18. Maddesinde “Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuşsa anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir” hükmünün bulunduğu, bu hükümden arabulucunun görevlendirildiği Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının bulunduğu yerin, arabulucunun görev yaptığı yer olarak kabul edilmesi gerektiği, arabulucuya tevzi edilen dosyanın Büyükçekmece Adliyesi Arabuluculuk Bürosuna ait olduğu ” gerekçesiyle karşı yetkisizlik kararı verilmiştir. 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18.maddesinin 2.fıkrasının ”Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın  icra edilebilirliğine  ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir.” hükmünde olduğu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin, Dava Şartı Olarak Arabuluculuk kısmının düzenlendiği bölümde, 24/1 madde “Arabulucu, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilen listeden adliye arabuluculuk bürosu tarafından puanlama yöntemiyle belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde başvuru sırasında anlaşmaları hâlinde taraflar veya tarafların imzasını taşıyan bir tutanakla beraber üzerinde anlaşılan arabulucu, durumu adliye arabuluculuk bürosuna bildirdiğinde bu arabulucu görevlendirilir. Dava şartı olan arabuluculuk ile ilgili uyuşmazlıklarda liste dışında bir  arabulucu görevlendirilemez.” hükmünü içerdiği, 28/1. maddenin ise “Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren adliye arabuluculuk bürosunun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde  yürütülür.” hükmünde olduğu görülmüştür. 

Somut olayda, taraflar arasında arabuluculuk anlaşma belgesi düzenlendiği, Yönetmeliğin 18., 24. ve 28. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, arabulucunun görevlendirildiği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının bulunduğu yerin, arabulucunun görev yaptığı yer olarak kabul edilmesi gerektiği, arabulucuya tevzi edilen dosyanın Büyükçekmece Adliyesi Arabuluculuk Bürosuna ait olduğu, Büyükçekmece Adliyesinin de bağlı bulunduğu adalet komisyonu başkanlığının Bakırköy Adliyesi olduğu anlaşıldığından, uyuşmazlığın Bakırköy 13. Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir(Emsalen Dairemizin 2023/743 -2484 E.K. sayılı kararı). 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Bakırköy 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 08/11/2023 gününde oy birliğiyle karar verildi. 

İCRA EDİLEBİLİR ŞERHİ YETKİLİ MAHKEME.