WhatsApp yazışmaları belgedir

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 08.05.2023 TARİHLİ VE 2022/8590 E. 2023/1325 K. SAYILI KARARI   İLK DERECE MAHKEMESİ : Aksaray 4. Asliye Hukuk Mahkemesi SAYISI : 2021/335 E., 2022/278 K.   Taraflar arasındaki araç kaydının iptali-tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge...

Devamını Oku

Kira tespit davalarında ıslah

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 16/03/2021 TARİHLİ 2017/2792 E., 2021/267 K. SAYILI İLAMI MAHKEMESİ: Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “kira bedelinin tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 14. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel...

Devamını Oku

Yasal Faiz Oranı Değişti

8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yıllık %9 olarak uygulanan yasal faiz oranının 1 Haziran 2024’ten itibaren yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. YASAL FAİZ ORANI DEĞİŞTİ…

Devamını Oku

İcra edilebilir şerhi mahkeme

T.C. İSTANBUL  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2023/746 KARAR NO : 2023/2829 KARAR TARİHİ : 08/11/2023  TÜRK MİLLETİ ADINA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI DAVANIN KONUSU : Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi  Taraflar arasındaki davada Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi ile Bakırköy  Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin...

Devamını Oku

Çalışana uygulanan mobing

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ  20.12.2016 TARİHLİ VE 2016/31457 E. 2016/21707 K. SAYILI İLAMI    Mahkemesi :İş Mahkemesi(Müstemir Yetkili)  Dava Türü : İşe iade  YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:  Davacı vekili, davacının 09/04/2011 tarihinde davalı bünyesinde fırıncı...

Devamını Oku

Hukuk mesleklerine giriş sınavı

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI YÖNETMELİĞİ     BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavının yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek...

Devamını Oku

Hukuka aykırı delil ve ikrar

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ 2021/3068 E., 2021/6915 K. SAYILI KARARI MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi; Mağdur kavramı gibi Yasada açıkça tanımlanmamış olan “suçtan zarar görme” kavramının gerek Ceza Genel Kurulu gerekse Özel Dairelerin uygulamada yerleşmiş kararlarında “suçtan doğrudan doğruya zarar görmüş bulunma hali” olarak anlaşılıp uygulandığı, buna bağlı...

Devamını Oku

Belirsiz alacak davası

Yargıtay HGK. 18.5.2022 Tarihli ve 2022/397 E., 2022/701 K. Sayılı İlamı  MAHKEMESİ : Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla) 1. Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı Yargıtay 11. Hukuk Dairesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla yapılan yargılama sonunda, davanın usulden reddine ilişkin verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Hukuk Genel Kurulunca yapılan inceleme...

Devamını Oku

THH ileri sürülmeyen delil ve defi’lerin mahkemede ileri sürülebileceği hakkında:

T.C YARGITAY 3. Hukuk Dairesi Esas: 2020/ 10143 Karar: 2021 / 2603 Karar Tarihi: 11.03.2021 DAVA VE KARAR Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, … Tüketici Mahkemesinin 28/12/2017 tarihli ve 2016/1157 E.-2017/2139 K. sayılı kararı ile kesin olarak verilen hükmün Yüksek Adalet Bakanlığının 25/12/2019 tarihli ve 39152028-153.01-1130-2018-E. 1783/31898 sayılı...

Devamını Oku